annie-spratt-SPS796v4KmM-unsplash (1)

Violence against women and girls: The most widespread human rights violation

november er Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som retter søkelyset mot hva kvinner og jenter blir utsatt for globalt. Globale målinger viser at pilene dessverre peker i feil retning. De siste månedene har verden blitt rystet av nyheter om overgrep og tortur mot kvinner i Iran som kjemper for sine grunnleggende rettigheter. Hundrevis av demonstranter har blitt drept, samtidig som forbryterne går fri ettersom det er straffrihet for overgrep fra myndighetene i Iran. Reaksjonene mot demonstranter og sivilbefolkningen i Iran føyer seg inn i rekken av et økende antall angrep globalt mot menneskerettighetsforkjempere og aktivister som kjemper for kvinners rettigheter. Vold mot kvinner og jenter er fortsatt det mest utbredte menneskerettighetsbruddet på verdensbasis, og rammer én av tre kvinner i løpet av livet. De siste globale målingene viser at i gjennomsnittet blir én kvinne eller jente drept av noen i sin egen familie hvert 11. minutt. Pandemien har ført til en økning i alle former for vold mot kvinner og jenter, samtidig som den har avdekket og forverret strukturelle ulikheter. Pandemien bidro til å reversere tiår med framgang når det gjelder kvinners yrkesdeltakelse, samtidig som antallet kvinner som lever i ekstrem fattigdom og byrden med ubetalt omsorg og husarbeid for kvinner økte. Dette er igjen faktorer som bidrar til å øke risikoen for vold mot kvinner (UN 2022). Minst 155 land har vedtatt lover mot vold i hjemmet, men i praksis blir ikke disse lovene alltid håndhevet. Straffrihet for kjønnsbasert vold er utbredt, og kvinner får ikke alltid den tryggheten og juridiske bistanden de har krav på (FN Sambandet 2022). Vold i nære relasjoner, kjønnsbasert vold, seksuelle overgrep, voldtekt og seksuell trakassering har i økende grad blitt satt på dagsorden hos flere store trosbaserte partnere og kirkesamfunn som Dignis medlemsorganisasjoner samarbeider med. Prosjekter i Etiopia, på Madagaskar, i Kamerun, Liberia, Ecuador, Mali, Den demokratiske republikken (DR) Kongo og Eswatini rapporterte om svært gode resultater fra arbeidet med å bekjempe kjønnsbasert vold, i kombinasjon med opplæring i likestilling og menneskerettigheter, i perioden fram til 2021. Pinse Bistand og deres partner, Christian Action for Aid and Development, iverksatte i 2017 et prosjekt i Den demokratiske republikken Kongo som tar for seg den mentale helsen til en befolkning som er sterkt berørt av krigen i landet. Et utbredt problem i området er at kvinner og jenter som blir utsatt for overgrep blir utstøtt, ikke bare fra lokalsamfunnet, men også fra familien. Prosjektet har bidratt til at flere titalls tusen mennesker har blitt kurset i likestilling og utfordringer relatert til kjønnsbasert vold. Dette har resultert i redusert stigma overfor ofre for kjønnsbasert vold. Antall saker omhandlende seksuell- og kjønnsbasert vold økte under prosjektperioden, og flere tusen kvinnelige ofre mottok medisinsk psykososial hjelp. De fleste av disse kvinnene ble godt mottatt i sine lokalsamfunn i etterkant, og flere har blitt gjenforent med familie og partnere, noe som ville vært umulig bare for noen få år siden. Kjønnsbasert vold er også en stor utfordring i Liberia, spesielt i fylket Montserrado. Her samarbeidet Dignis medlemsorganisasjon Misjonsalliansen med den lokale partneren Equip fra 2016 til 2021, i et prosjekt som utfordret kirker, nettverk, sivilsamfunnsaktører, lokale myndigheter, rettsvesen, sosialarbeidere og helsepersonell til å sette søkelyset på seksuell- og kjønnsbasert vold. Antallet rapporterte saker har økt i løpet av prosjektperioden, og dette skyldes i all hovedsak at flere er villige til å melde inn overgrep som følge av økt mobilisering og bevissthet rundt tematikken. Prosjektet har også gjort det mulig for overlevende og deres familier å kreve oppreising. De gode resultatene fra disse prosjektene viser at trosbaserte aktører er relevante og viktige aktører for endring når det gjelder å adressere og bekjempe vold i nære relasjoner, skadelig tradisjonelle skikker og kjønnsbasert vold. Trosbaserte aktører kan spille en nøkkelrolle her ved bidra til å utfordre religiøse perspektiver og praksiser som kan bidra til stigmatisering av voldsutsatte kvinner.