lnob-logo

En ny strategi for at ingen skal utelates

I en tid med en verdensomspennende pandemi og hvor vi har sett økt fattigdom og en negativ utvikling for mange mennesker, har Digni vedtatt en ny overordnet strategi. Digni er paraplyorganisasjon for utviklingssamarbeidet til misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Strategien beskriver hvordan vi gjennom global diakoni skal redusere fattigdom, endre lokalsamfunn, arbeide for rettferdighet og fred, styrke marginaliserte og forbedre deres levekår. Vi legger til rette for langsiktig samarbeid og partnerskap med lokalt sivilsamfunn. Dignis formål er å bidra til styrking av menneskers rettigheter og reduksjon av fattigdom ut fra Bibelens ord om menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar for skaperverket.

Strategien er rettet inn mot samarbeid for å utruste og styrke mennesker, grupper og lokalsamfunn som lever i fattigdom og som står i fare for å bli utelatt. Vi arbeider for å skape endringer gjennom å bekjempe diskriminering, styrke økonomien, arbeide mot vold, forebygge sult, bidra til klimatilpasning, og forhindre sosial utestenging, utnyttelse og maktmisbruk. Vi vil samarbeide for å skape endring. Derfor søker vi lokalt partnerskap og samarbeid med andre sivilsamfunnsorganisasjoner, kirker, lokale myndigheter eller andre partnere.

Digni er forpliktet på de global bærekraftsmålene fram mot 2030, som verdens land har blitt enige om. Basert på bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene, vil Digni, medlemmene og partnerne arbeide for å redusere fattigdom og styrke sivilsamfunnet i landene vi arbeider. Digni arbeider også for å nå flere av målene i bærekraftsagendaen, som god utdanning, god helse, miljømessig bærekraft, økonomisk myndiggjøring og å fremme fred og rettferdighet.

Dignis prinsipper for diakonalt arbeid
Digni bygger utviklingssamarbeidet på en rekke viktig prinsipper. Disse er grunnleggende for alle prosjektene som støttes gjennom Digni.

For det første er verdighet og menneskerettigheter en viktig basis. Alle mennesker har samme verdi og rettigheter.

Det andre prinsippet er at ingen skal utelates i utviklingen. Vår forpliktelse er å arbeide for sosial inkludering og likhet og imot diskriminering.
Det tredje er samarbeid og lokalt eierskap. Utviklingssamarbeid krever reelle og likestilte partnerskap som er preget av tillit, gjensidighet og ansvarlighet.

Bærekraft er det fjerde viktig prinsippet. Bærekraftig utvikling og langsiktige resultater oppnås gjennom å bygge på lokale ressurser, drive kompetansebygging og å se de mulighetene som finnes lokalt.

Det femte prinsippet dreier seg om å ha en rettighetsbasert tilnærming. Alle mennesker har rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. Ikke-diskriminering, ansvarlighet, likhet, transparent økonomi og god styring er viktig her.

For det sjette må tilnærmingen bygge på lokale ressurser. Det handler om å myndiggjøring og å motivere mennesker til å bruke de muligheter og ressurser som allerede er i lokalsamfunnet.

Det sjuende prinsippet handler om legitime og transparente samarbeidspartnere. Digni, våre medlemmer og partnere er grasrotorienterte. Tillit og godt samarbeid er avgjørende for det langsiktige utviklingssamarbeidet. Vi må tilrettelegge for godt lederskap, demokratiske beslutninger, likestilling mellom menn og kvinner, styrking av sivilsamfunnet, pålitelighet og gjennomsiktig ressursbruk og felles innsats mot korrupsjon.

Til sist er styrking av sivilsamfunnsorganisasjoner og profesjonalitet viktig for å bygge bærekraftige samfunn. Digni vil derfor tilrettelegge for og støtte organisasjonsutvikling og kompetansebygging.

Dignis overordnede strategi legger grunnlaget for en femårig strategisk handlingsplan og en ny søknad om Norad-midler. Femårsplanen vil tydeliggjøre nærmere prioriteringer for å oppnå visjonen. Med en ny strategi og en tydeliggjøring av Dignis prinsipper for god bistand, er Digni klar for videre innsats for å bekjempe fattigdom og ulikhet og sørge for at ingen blir utelatt i utviklingen.