DSC_2978

«Om Gud vil»

I vår dialog med medlemmer og partnere meldes det om et høyt og stigende smittetrykk i mange land og storbyer både i Afrika og Sørøst-Asia. Helsesystemet er dårlig i mange av landene, med svært begrenset testkapasitet. Det er derfor ikke lett å anslå omfanget av pandemien. Flere melder at tallene fra myndighetene ikke alltid er til å stole på. Sannsynligvis er det store mørketall.

Mange steder følges den økende smitten i liten grad opp med restriksjoner og strengt smittevern. Livet går sin gang, men situasjonen er veldig sårbar. En av utfordringene våre organisasjoner møter, er at det er mye mistro i lokalsamfunnene til eksistensen av Covid-19. I Øst-Afrika har mange en skjebnetro og mener at Gud beskytter dem, noe som gjør det krevende for partnere å drive informasjonsarbeid. Også fra land i Midtøsten meldes det om at folk ikke tar Covid-19 på alvor. De er trøtte av restriksjoner og nedstengning. Mange har en holdning om at Gud beskytter, en «om Gud vil»-tankegang. Opplevelsen er da at tiltak ikke er nødvendige, for de er i Guds hånd. Her er det ikke skille mellom kristne eller muslimer. Noen religiøse ledere kan være med å forsterke og bekrefte en slik holdning.

Til nå har det vært stor vaksinemangel i Afrika og andre samarbeidsland i sør. Vaksinasjonsprogrammene går foreløpig tregt. Samtidig meldes det om stor skepsis mot vaksinasjon i flere afrikanske land. Informasjonen som når ut er mangelfull eller fraværende. Hjelpearbeidere er flere steder prioritert i vaksinekøen, men det hjelper lite når mange hjelpearbeidere ikke er klar over muligheten. Det er lite informasjon fra myndighetenes side om vaksinering.

I mange av landene Dignis medlemmer har utviklingssamarbeid, har kirker og trosbaserte organisasjoner stor tillit i lokalsamfunnene. De er gode samfunnsaktører for å motivere til endring, og de når ut til sårbare og marginaliserte grupper som ikke nås av myndighetene eller andre bistandsaktører. På grunn av den høye tilliten til religiøse ledere og spesielt de som er tilknyttet kirkene, får de gjerne unntak fra smitterestriksjoner for å kunne bidra med informasjon om smittevern og helsehjelp. Resultater fra Vest-Afrika og observasjoner gjort i Asia, bekrefter at lokale strukturer og sivilsamfunn er viktige når denne type kriser oppstår. Kirkene bidrar også til å skape det som kalles resiliens, det vil si å skape motstandsdyktige lokalsamfunn i møte med kriser.

Digni og våre medlemmer har et stort internasjonalt nettverk. Vi er samtidig aktive i et bredt økumenisk nettverk for religion og utvikling. Det er et nettverk av trosbaserte organisasjoner og ulike kirkesamfunn som arbeider med religionens betydning i bistands- og utviklingsarbeid. Sammen har vi et stort nettverk av religiøse ledere som kan aktiveres. I en tid med en verdensomspennende pandemi, har trosbaserte organisasjoner og kirker en viktig rolle med å spre opplysning om Covid-19 og motvirke feilinformasjon. Religiøse ledere har en posisjon som gjør at de kan mobilisere lokalsamfunn og øke oppslutningen om smittevern og andre tiltak. Og når vaksinene etter hvert blir tilgjengelige, vil religiøse ledere være viktige aktører for å motivere til vaksinasjon.

Dagens kirkeledere står i en lang tradisjon når de i dag bidrar med å informere befolkningen i en situasjon med pandemi. Stephanie Dietrich, som er professor ved VID og også styreleder i Digni, skrev nettopp en kronikk om kirkefader Martin Luther som på 1500-tallet gav smitteråd mot pesten. Han var tydelig på kristnes plikt til å hjelpe og støtte de som er utsatt for sykdom, men også gjøre alt vi kan for å unngå å bli smittet og spre sykdommen. Han var mye mer opptatt av dette enn å forstå pesten teologisk. Ifølge Luther har Gud skapt medisiner og gitt oss fornuften for å beskytte oss og ta vare på kroppen. I møte med en «om Gud vil»-tankegang er det viktig at religiøse ledere nettopp løfter dette perspektivet. Det handler om å ta vare på din neste og stanse en pandemi som kan ramme alle.