C1D527C0-50A7-41D2-828C-40AF3C42C99A_1_100_o

Framtid og utvikling

I helga kom det en trist rapport fra et samarbeidsland. En nær medarbeider i et land i Afrika er død av Covid-19. Det har kommet flere tilsvarende meldinger fra andre land den siste tiden. Vi merker konsekvensene av pandemien i de ulike delene av verden hvor Dignis medlemmer arbeider.

I Norge har vi et velfungerende helsevesen, godt smittevern og tillit til myndighetenes arbeid med pandemien. Vi er godt i gang med vaksinering, tross noen utfordringer. Noen land har kommet lenger enn oss, mens andre land knapt har mottatt vaksiner. Tall fra WHO viser at Europa har fått 47,7 millioner vaksinedoser til nå, mens Afrikas 1,2 milliarder innbyggere kun har mottatt 3,2 millioner doser. Dette viser den enorme skjevfordelingen i verden. Det er i denne virkeligheten Digni og våre medlemmer virker.

I fjor gjennomførte vi et prosjekt hvor vi gjorde en omverdensanalyse og innhentet informasjon om situasjonen for trosbaserte sivilsamfunnsorganisasjoner. Den viser at det er noen dominerende temaer vi blir nødt forholde oss til fremover. Verden er i endring, og ulikhetene øker. Vi er rammet av en klimakrise som går hardest ut over mange land i sør. Det er et økende press på demokrati, trosfrihet, menneskerettigheter og sivilsamfunnets frihet. Dette forsterkes av den pågående pandemien.

Maktbalansen mellom sør og nord er også i endring. Kirken vokser i sør, mens trenden er motsatt i nord. Samtidig ligger den økonomiske tyngden fortsatt i nord. Behovet for diakoni er derimot størst i sør. Vår felles utfordring framover er å legge til rette for mer likeverdige partnerskap mellom sør og nord, slik at vi gjennom global diakoni kan være med å bekjempe ulikheter og skape utvikling for alle.

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for en helhetlig bærekraftig utvikling frem mot 2030. Frem til 2020 så vi mange positive trekk i utviklingen, men disse er nå utfordret av pandemien. For Digni betyr dette at vi må trappe opp innsatsen, ikke redusere ambisjonene.  Som del av den globale kirke er Digni og våre medlemmer og partnere sentrale aktører for at vi skal nå målene. Regjeringen arbeider nå med en handlingsplan for bærekraftsmålene som vil prege politisk arbeid fremover, også på utviklingsområdet. Norad peker i sin nye strategi på bærekraftsmålene som rammen for arbeidet og at de vil bidra til å nå målene. Dette har også betydning for Digni som forvalter og fordeler Norad-midler til medlemsorganisasjonenes utviklingsprosjekter.

Digni er i sluttfasen av vår strategiprosess, hvor vi i representantskapet i slutten av april skal vedta en ny overordnet strategi for Digni som paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Navnet Digni kommer av det latinske Dignitas som betyr verdighet. Det er et navn som forplikter. Hvordan skal Digni-fellesskapet bidra for å fremme verdighet for alle mennesker?

Vi har hatt en bred og inkluderende prosess med møtepunkter og dialog med medlemsorganisasjonen underveis, og mulighet til å komme med høringsinnspill til forslaget. Den nye strategien vil bygge på hovedprinsippet for bærekraftsmålene – «Leaving no one behind». Det betyr at ingen skal utelates i utviklingen. Dette prinsippet kjenner vi godt fra vårt kristne verdigrunnlag. Det er et prinsipp som samler oss som kirker og misjonsorganisasjoner.

Våre medlemsorganisasjoner er med å skape vekst og utvikling og spiller en viktig rolle i mange land og lokalsamfunn. Det gjelder fattigdomsbekjempelse, god helsehjelp, utdanning for alle, klimatilpasning, arbeid for menneskerettigheter og trosfrihet, og mye mer. Dignis styrke er at våre organisasjoner jobber gjennom partnerskap med lokalt sivilsamfunn og kirker som har stor tillit og gjennomføringskraft. Responsen på Covid-pandemien har vist at disse nettverkene når ut til mennesker og lokalsamfunn som myndighetene eller andre aktører ikke når på samme måte.

Digni og våre medlemmer er en del av den globale kirkes kall til diakoni. Vi er motivert av de bibelske prinsippene om menneskeverd, rettferdighet og omsorg for alle mennesker, og å ta vare på skaperverket. Vår jobb er blitt enda viktigere midt i en pandemi som rammer mennesker og land ulikt, en pandemi som øker ulikhetene, og som viser at Digni fortsatt har en viktig jobb å gjøre for at ingen skal utelates.