MENY

Vårt arbeid

Hva vi gjør

Digni er en paraplyorganisasjon som årlig får 186 millioner kroner i støtte fra Norad. Pengene fordeles til over 100 utviklingsprosjekter i regi av medlemmene. Digni sjekker at pengene kommer frem og sikrer at prosjektene gir gode resultater.

Les mer

Antikorrupsjon

Digni støtter arbeid i land med spesielt høy risiko for korrupsjon. Vi jobber derfor systematisk for å sikre at alle penger kommer frem.

Hva er korrupsjon?

Det finnes mange definisjoner på korrupsjon, men en utbredt og enkel definisjon, som også brukes av Verdensbanken, er at «korrupsjon er misbruk av offentlig makt til egen fordel». Norad bruker også definisjonen: «korrupsjon er enhver transaksjon mellom offentlige og private aktører der offentlige goder ulovlig omgjøres til private fordeler». Korrupsjonen finnes på alle nivåer, både som en del av hele det politiske systemet i et land (såkalt «grand corruption») og som en del av dagliglivet til folk flest hvor det forventes bestikkelser og annet i møte med lokal forvaltning og helsetjenester (såkalt «petty corruption»).  Korrupsjonen tar mange former som for eksempel: bestikkelser, underslag og utpressing, men det er verdt å merke seg at det ikke alltid dreier seg om penger. Å skaffe noen en jobb eller andre fordeler, så kalt favoritisme/nepotisme, er også korrupsjon.

Det er ikke vanskelig å se hvilke negative konsekvenser korrupsjonen i mange land bærer med seg. De fattigste får det ofte enda vanskeligere med å få tilgang på elementære tjenester som helse og utdanning, infrastruktur bygges ikke ut, ressursene i landet blir skjevfordelt og den økonomiske veksten og investeringer hemmes og bistanden blir mindre effektiv. Til syvende og sist ser man at korrupsjonen undergraver tillit til demokratiske prosesser og politiske systemer i mange land.

Hva gjør vi?

Dignis medlemmer jobber alle i land som ligger høyt på Transparency Internationals «Corruption Perception Index». Korrupsjon er derfor et problem vi tar svært alvorlig. Digni er 100 prosent finansiert av Norad, og vi ser det derfor som vårt ansvar å bekjempe korrupsjon for å sikre at norske offentlige midler når fram til de som trenger det mest.

Digni har i løpet av de siste årene lagt ned en betydelig innsats i å forebygge korrupsjon.

Norske myndigheter har vedtatt et nulltoleranseprinsipp for økonomiske misligheter i norsk bistand som Digni selvfølgelig jobber i tråd med. Dette innebærer at vi rapporterer alle saker som kommer opp direkte til Norad og samarbeider med Norad om håndtering av sakene.

5
saker Digni betalte tilbake penger til Norad i 2015.
3,6
millioner menneskeliv kunne vært spart uten følgene av korrupsjon.
1000
milliarder USD koster korrupsjon årlig globalt.

Slik forebygger vi korrupsjon

Et vellykket antikorrupsjonsarbeid må fokusere på mennesker og systemer. Man må altså jobbe med å bygge holdninger, bevissthet og kunnskap blant de ulike medarbeiderne helt ut i prosjektene, samt sørge for å etablere transparente systemer og rutiner som minimerer risiko og mulighet for korrupsjon

Digni har i løpet av de siste årene lagt ned en betydelig innsats i å forebygge korrupsjon gjennom blant annet å:

 • Jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid blant våre medlemmer og deres partnerorganisasjoner, bl.a. gjennom å støtte vårt medlem Wycliffe i utvikling og spredning av et grasrotkurs om antikorrupsjon. Kurset, som ble revidert og relansert i 2016, er allerede brukt av mange organisasjoner i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Midtøsten, og er oversatt til flere språk.
 • Utvikle gode rutiner og sjekklister for god økonomiforvaltning i prosjektene. Disse er alltid oppe til diskusjon og etterprøves ved prosjektbesøk.
 • Bidra aktivt i Bistandstorgets anti-korrupsjonsgruppe hvor sivilsamfunnsorganisasjonene i Norge samles for å dele erfaringer i anti-korrupsjonsarbeidet.
 • Heve kompetanse blant Dignis ansatte og medlemmer på forebygging, avdekking og håndtering av korrupsjonssaker gjennom ulike typer kurs og opplæring.
Varsle om en sak?

Dersom du skulle ønske å varsle anonymt, oppfordrer vi til å bruke Norads varslingstjeneste.

 

Slik håndterer vi en korrupsjonssak

De to vanligste måtene vi avdekker korrupsjon på er ved

 • evalueringer, kontrollrutiner og revisjon
 • direkte varsling til medlem eller Digni.

Digni vil, ved mistanke om korrupsjon, gå i dialog med medlem for å forsøke å få klarhet i hva som har skjedd og sikre all relevant dokumentasjon og alle verdier i prosjektet.

Dersom mistanken anses som begrunnet, fyller Digni ut et rapporteringsskjema og sender inn til Norads varslingsteam. Varslingsteamet vurderer om det er grunnlag for å opprette sak. Dersom det ikke er grunnlag, informeres Digni, og saken avsluttes. Er det grunnlag, vil en varslingssak opprettes. Digni har ansvar for å fremskaffe all informasjon og dokumentasjon som varslingsteamet trenger. I mange saker vil det være behov for ekstern revisjon for å granske forholdene. Dersom Norad konkluderer med at mistanken er begrunnet, vil de kreve frys og stopp av utbetalinger til prosjektet. Norad vil konkludere saken på bakgrunn av all fremskaffet informasjon.

Når Norads varslingsteam har konkludert, vil de komme med reaksjon i form av krav om tilbakebetaling av midler, krav om oppsigelse, politianmeldelse eller andre reaksjoner. Dette følges opp av Digni. For å friskmelde et prosjekt, må medlemsorganisasjon dokumentere at det er opprettet nye rutiner i prosjektet og at det er foretatt nødvendige tiltak i henhold til Norads reaksjon.

Avsluttede korrupsjonssaker

Digni publiserer hvert år en liste over avsluttede korrupsjonssaker. Tallene er hentet fra Utenriksdepartementets rapport om økonomiske misligheter.

 • Oktober – Botswana: Innbrudd og tyveri av to sjekker hos lokal partner med påfølgende uttak fra bank. 99.978 NOK er tilbakebetalt til Norad.
 • Oktober – Kenya: Underslag begått av lokalt ansatt. 1089 NOK er tilbakebetalt til Norad.
 • Desember – Mosambik: Tyveri av PC hos lokal partner. 590 NOK er tilbakebetalt til Norad.

Vi hadde ingen mislighetssaker som ble avsluttet dette året.

 • Juni – Madagaskar: Underslag hos lokal partner. 2.159 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • September – Elfenbenskysten: Underslag hos lokal partner. 148 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Oktober – Etiopia: Urettmessige utbetalinger hos lokal partner. 79.430 NOK er tilbakebetalt til Norad.
 • November – India: Mislighold ved to anledninger hos lokal partner. 329.451 NOK er tilbakebetalt til Norad.
 • November – Uganda: Underslag hos lokal partner. 6606 NOK er tilbakebetalt til Norad.

 • Januar – Peru: Underslag. Den involverte er sagt opp. 64.796 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Januar – Etiopia: Underlsag/tyveri. Den mistenkte er anmeldt til lokale myndigheter. 5.918 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Mai – Madagaskar: Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger hos lokal partner. 19.674 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Juni – Vietnam: Bedrageri/ forfalskninger hos lokal partner. Risikodempende tiltak. 47.030 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Desember – India: Utilfredsstillende regnskap hos lokal partner. 23.889 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • Desember – Mongolia: Urettmessig reisegodtgjørelse. 720 NOK tilbakebetalt til Norad.

 • Juni – Etiopia: Underslag. De mistenkte er oppsagt. 18.639 NOK tilbakebetalt til Norad.

 • Juni – Colombia: Underslag. 23.926 NOK tilbakebetalt til Norad.
 • September – Mongolia: Underslag begått av prosjektleder. 35.715 NOK tilbakebetalt til Norad.

 

 

Anti-Corruption Course

Download the new and updated anti-corruption course!

Are you looking for a simple course on corruption and how to prevent it? Digni and Wycliffe Norway have developed a simple, free and grassroots-based anti-corruption course together.

The course has been launched in a new edition in 2016!

The course is recommended because:

 • Everyone can participate. The course avoids using complicated words, and explains important terminology. This way, anyone can participate without any particular expertise.
 • You can hold the course yourself. It’s not necessary to hire someone to hold the course, but you can download the material and do it yourself. There is a manual for the course holder.
 • The course can be customised. Is it too long or too short? Alternatively, are you interested in using just parts of the material? You can edit the material you find yourself. For example, we recommend making the case-related tasks more relevant for the culture they will be used in.
 • It is for free.

The anti-corruption course was first developed to be used in project work in development countries, but the material is universal, and can therefore be used anywhere.

You can see and download the videos included in the course on Digni’s Vimeo-page, or below.

The course is available in English, Spanish and French. We recommend translating the course into local languages.

Because of high demand, we have translated the course into Urdu– and made a Urdu PowerPoint presentation.