MENY

Utrydde fattigdom – Leave no one behind

Digni bidrar i den globale dugnaden for fattigdomsbekjempelse og bærekraft. Våre 20 medlemsorganisasjoner og deres partnere arbeider for en mer rettferdig verden hvor vi bekjemper fattigdom og ulikhet, og hvor flere mennesker kan oppleve verdighet.

Bærekraftsmål nummer 1 – Utrydde fattigdom
Gjennom bærekraftsmålene har verdenssamfunnet tatt mål av seg å nå en rekke milepæler innen 2030. Digni vil vi bidra til å gjøre verden til et bedre sted, hvor alle mennesker har like stor verdi. Digni har som hovedmålsetting at alle skal leve i verdighet. Vi retter spesielt innsatsen inn mot mennesker og grupper som er i sårbare situasjoner i samarbeidslandene og som står i fare for å bli hengende etter i utviklingen. Bærekraftsmål 1 – utrydde fattigdom – er det sentrale målet for bistandsarbeidet vi støtter. Vi bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom å stimulere til økonomisk produktivitet, initiativ og entreprenørskap.

Fattigdom øker
Fattigdomssituasjonen er dramatisk forverret med koronapandemien og mellom 110 og 150 millioner mennesker kan bli kastet ut i ekstrem fattigdom, ifølge Verdensbanken. Fattigdom og marginalisering gjør at mange mennesker ikke får dekket sine grunnleggende behov. De opplever begrensede muligheter til å bestemme over sin egen situasjon, mange opplever sosialt utenforskap og utsettes for diskriminering og korrupsjon. I fattige lokalsamfunn er matproduksjonen lav, kombinert med utfordringen fra klimaendringene som svekker jordbruk og matproduksjon. Husholdningene mangler inntektsgivende arbeide og lever på lite innkomme. Marginaliserte mennesker opplever dårlig helse og har liten eller ingen tilgang til helsehjelp. Jenter og kvinner utsettes for kjønnsbasert vold og overgrep. Etniske og religiøse minoriteter blir diskriminert og opplever brudd på sine menneskerettigheter.

Vil skape endring
Dignis medlemmer arbeider med en rekke av disse problemstillingene for å bedre situasjonen for mennesker som lever i sårbare kontekster og styrke deres motstandsdyktighet mot kriser som klimaendringer, naturkatastrofer og pandemier. Vi vil skape endring i menneskers liv, sette de i stand til å gjøre seg nytte av sine evner og ressurser, ta tak i sin egen situasjon og skape en bedre tilværelse for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn. Prosjektene vi støtter skal ha positiv innvirkning på lokalsamfunnene og bidra i kampen for å utrydde fattigdom.

Hovedtyngden av de lokale partnerne til Dignis medlemmer er kirke og trosbaserte organisasjoner som ofte jobber tett med andre sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter. Vi mener den beste måten å nå ut til mennesker i sårbare kontekster, er gjennom lokalt samarbeid med sivilsamfunnsaktører som kjenner forholdene og har dype røtter og bred oppslutning i lokalsamfunnene.

Leave no one behind
Den overordnede målsetningen for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates – Leave no one behind. Dette henger tett sammen med bærekraftsmål 1, å utrydde fattigdom. Det ligger i Dignis kristne verdigrunnlag og i kirkens diakonitenkning å støtte de som trenger det mest. Nestekjærligheten forplikter oss til å støtte mennesker og befolkningsgrupper som lever i sårbare kontekster og som står i fare for å bli marginaliserte. Digni vil bidra til å styrke menneskers rettigheter, gi de muligheter til å utvikle sine ressurser, og la de få ta del i samfunnsutviklingen på lik linje med andre.

Andre bærekraftsmål Digni arbeider med:

2 – Utrydde sult / 13 – Stoppe klimaendringene
Digni vil bidra til å utrydde sult og stoppe klimaendringene gjennom å arbeide for bærekraftig jordbruk, forvaltning av naturressurser, og løfte bevisstheten om klima- og miljøspørsmål.

3 – God helse
Digni bidrar til å nå bærekraftsmål 3 gjennom å styrke helsetjenester, fremme kunnskap om god helse og bekjempe stigmatisering knyttet til sykdom, funksjonshemminger og psykiske lidelser.

4 – God utdanning
Digni bidrar til å nå bærekraftsmål 4 gjennom å arbeide for å øke tilgang til og kvalitet på utdanning for våre målgrupper.

5 – Likestilling mellom kjønnene
Digni bidrar til å nå bærekraftsmål 5 gjennom å være en forkjemper for likestilling og likeverd på alle arenaer vi arbeidet og for å myndiggjøre kvinner og jenter i lokalsamfunnene.

16 – Fred og rettferdighet
Digni bidrar til å nå bærekraftsmål 16 ved å fremme fred og forsoning og beskyttelse mot vold og overgrep for særlig utsatte grupper. Sivilsamfunnet har en viktig funksjon i alle samfunn. Et mangfoldig og sterkt sivilsamfunn er en viktig faktor for varig, bærekraftig utvikling og kan bidra til nødvendig korrigering av myndighetsutøvelse. Et sterkt sivilsamfunn er derfor et utviklingsmål i seg selv.

Les mer fra Digni om bærekraftsmålene