MENY

Religion kan løfte kvinnene

Fersk statistikk viser at kvinner fortsatt holdes systematisk nede verden over. De trosbaserte organisasjonene som jobber på dette feltet har en unik mulighet til å engasjere menn og religiøse ledere som endringsagenter.

Nå er den her. –Den tykke rapporten som skal vise oss hvordan det står til i verden.  Helt siden 1990, har United Nations Development Programme (UNDP) gitt ut en årlig rapport over utviklingen i alle land i verden, kalt Human Development Report. Den nylanserte 2016-rapporten viser at det har vært god utvikling på mange områder, samtidig som verden preges av ekstremisme, krig og systematisk diskriminering av grupper. –En av disse gruppene omfatter omtrent halve jordens befolkning, nemlig kvinnene.

Noen av funnene som fremkommer i rapporten er særdeles grove:

  • I 46 land finnes det ikke et lovverk som beskytter kvinner mot vold i hjemmet.
  • I 18 land må kvinner få sin manns tillatelse for å søke om jobb, og i 100 land er kvinner utestengt fra noen yrker på grunn av sitt kjønn.
  • 1 av 3 kvinner verden over har blitt utsatt for fysisk eller seksualisert vold.
  • 20 % av kvinner har blitt utsatt for seksualisert vold som barn.
  • Hvert år blir 15 millioner jenter under 18 år giftet bort i utviklingsland.
  • 200 millioner av jenter/kvinner som lever i dag er omskåret.
  • Det er 5000 æresdrap av kvinner hvert år.

Det er nedslående å se at verden ikke er kommet lenger, tross riktig utvikling på det materielle og fysiske plan. Vi kan bare forestille oss alle enkeltskjebnene og lidelsen som ligger bak disse tallene. –Diskriminering og vold av psykisk, fysisk og seksualisert art kan gi store traumer som reduserer livskvaliteten for mange.

På grunn av den systematiske diskrimineringen, er det også flere fattige kvinner enn menn. UNDPs rapport viser at denne dynamikken er sterkest i mellom- og lavinntektsland, der kvinner har ned imot 20 prosent lavere levestandard enn menn.

De trosbaserte organisasjonene kan gjøre en stor forskjell på dette området fordi en del av de kvinneundertrykkende holdningene kommer fra en patriarkalsk holdning som leses ut av de hellige skriftene.

Siden slike fortolkninger finnes og brukes til å legitimere diskriminering og overgrep mot kvinner, mener vi at det er særdeles viktig at kristne organisasjoner løfter opp det menneskesynet og menneskeverdet som presenteres i Bibelen. –Vi kan ikke godta at fysisk, psykisk og seksuell vold rettferdiggjøres gjennom vår hellige bok og vår Gud. Dette er en kamp vi må kjempe, og som vi deler med representanter fra andre religioner.

I kampen for kvinners rettigheter må vi balansere mellom kultursensitivitet og utfordring av skadelige tradisjoner. Dette er ikke en kamp som kvinnene kan ta alene. Flere av våre partnere i sør jobber med denne problematikken. De har blant annet arbeid som involverer både prester og imamer for å tilbakevise fortolkninger av hellige skrifter som legitimerer diskriminering og vold mot kvinner. Man har i dag, i enda større grad enn tidligere, maktet å utnytte potensialet som ligger i å involvere de religiøse lederne i dette arbeidet. Vi ser i mange tilfeller at disse lederne, som tidligere forfektet et syn som hemmet kvinners likestilling i beste fall, og førte til aksept for kjønnsbasert vold i verste fall, nå er de mest effektive endringsagentene.

Det er også viktig å få menn på banen: «Vi må se på menn som partnere i kampen mot kjønnsbasert vold. Dersom vi gir kvinnene informasjon om rettigheter, men ikke snakker med mennene, vil de i mange tilfeller reagere med mer vold fordi de føler at de mister kontrollen. Det å kalle dem monstre, drapsmenn og bastarder vil bare føre til ytterligere isolasjon. Vi må inkludere dem også,» sier programansvarlig Thabani Ndlovu fra en av våre samarbeidspartnere i Swaziland.

Til tross for nedslående statikk, kan vi ikke gi opp. Det finnes mange gode prosjekter som kan forbedre kvinners stilling og det er viktig at vi som trosbaserte organisasjoner utfordrer i våre egne rekker.