MENY

Kvinnenes koronakamp

Med utbruddet av Covid-19 har det også skjedd et utbrudd av overgrep og vold mot kvinner over hele verden, og aller mest innenfor hjemmets fire vegger.

Av Hjalmar Bø, generalsekretær og Elizabeth Laura Walmann, assisterende generalsekretær

25. november er FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Denne dagen markerer starten på den årlige kampanjen «16 days of activism against Gender Based Violence». Årets tema handler om at vi må ta et globalt ansvar og bidra sosialt og økonomisk for å få en slutt på vold og seksuelle overgrep mot kvinner.

Siden koronautbruddet har verdens innsats vært rettet mot å bekjempe smitten. I Norge diskuteres det nå hva sosial lockdown fører til for sårbare mennesker, for ensomme eldre og for elevene som sliter mest. Men konsekvensen for kvinner er vel så alvorlig. Sosiale normer, manglende likestilling og økonomisk stress har sammen med sosial lockdown blitt en giftig cocktail for mange av verdens kvinner. De landene som har hjelpelinjer og krisesentre melder som økt pågang under pandemien – mørketallene antas likevel å være store. I mange land er maktforholdet mellom menn og kvinner langt mer ubalansert enn her hjemme. Kvinner er underlagt menn, de får ikke jobbe, de får ikke gå på skole eller ta utdanning, og de får ikke ta del i samfunnsstyringen. Når vi så får en lockdown som fører til at arbeidsplasser stenger, arbeidsledigheten øker, skoler stenger ned, og likeså sosiale aktiviteter, blir alle værende hjemme. Ofte dreier det seg om små hus og dårlige forhold for å oppholde seg mange over lang tid. Dette øker risikoen for vold og overgrep i hjemmet.

UN Women, som jobber for å fjerne diskriminering og å styrke kvinners innflytelse og deltakelse i samfunnet, forteller nå om økt vold og seksuelle overgrep. Allerede før Covid-19 opplevde hele 1 av 3 kvinner overgrep eller vold i sitt eget hjem. Vi ser nå også at mange kvinner er mer utsatte i det offentlige rom, hvor de opplever både seksuell trakassering, vold og overgrep. Når skolene er stengt ned, er unge jenter utsatt for både ufrivillig gravitet og barneekteskap, noe som fører til at mange jenter aldri kommer tilbake på skolen. I en del land er tilbudet til utsatte kvinner redusert og innsatsen til politi og helsemyndigheter blitt overført til å bekjempe Covid-19. Politiet har ikke kapasitet til å beskytte kvinner, og helsevesenet har ikke kapasitet til å behandle dem.

Nylig arrangerte Digni et globalt digitalt forum for medlemsorganisasjoner og partnere i samarbeidsland. Et av temaene var kjønnsbasert vold og seksuelle krenkelser. Vi fikk informasjon fra partnere til Misjonskirken i Kongo Brazzaville og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Eswatini om situasjonen og hvordan de arbeider med dette. Fra Eswatini ble det understreket at kjønnsbasert vold og tenåringsgraviditet er de mest gjennomgripende sosioøkonomiske og helsemessig problemene de har i landet.

I begge landene jobber de på lag med kirkene for at de skal løfte problemstillingen i sine sammenhenger, slik at de kan bidra til åpenhet og endring. De religiøse lederne er ofte viktige aktører som nyter stor respekt i lokalsamfunnet og har reell mulighet til å være med og endre holdninger til kvinners stilling i samfunnet og kirken. Det dreier seg også om å gi kvinner mulighet til å delta i forsamlinger og være representert i kirka og i lokalsamfunnet. Den sterke rollen kirken spiller i mange afrikanske land er en viktig katalysator i kampen mot kjønnsbasert vold mot kvinner.

Digni leder et fagutviklingsprosjekt om makt og seksuelle krenkelser. Mange krenkelser finner sted i relasjoner hvor maktforholdet er skjevt. Vi kan derfor ikke snakke om seksuelle krenkelser uten å snakke om makt. Vårt mål er å bidra til at kirkene og partnerorganisasjonene våre har systemer for forebygging og håndtering av saker som kommer opp i egen organisasjon og at de samtidig kan være endringsagenter i sine lokalsamfunn.

Likestilling er bærekraftsmål nummer 5 – et svært viktig mål i global sammenheng. Det handler ikke minst om kampen mot vold mot jenter og kvinner. FN’s årlige 16-dagerskampanje er viktig for å vise at kvinner må få delta i samfunnet på linje med menn, de har samme verdi og må ha lik makt. Det dreier seg om retten til å leve et liv uten å utsettes for vold og seksuelle krenkelser, at jenter på lik linje med gutter skal få gå på skolen, ta utdanning, jobbe og delta i styrende organer i samfunnet. Det dreier seg om å ikke la noens ressurser gå til spille i kampen for en bedre framtid.