MENY

Første møte med Ulstein

Tirsdag formiddag presenterte Digni 6 av sine hjertesaker for den månedsferske utviklingsministeren, Dag Inge Ulstein.

Bakgrunnen for møtet var en invitasjon til de tre paraplyorganisasjonene Atlas-alliansen, FOKUS og Digni, for at disse skulle få anledning til presentere sitt arbeid og aktuelle utfordringer.

Nevnte sivilsamfunnet

Dignis representanter, generalsekretær Hjalmar Bø og assisterende generalsekretær Elisabeth Walmann, valgte på vegne av sine 20 medlemsorganisasjoner å løfte frem blant annet viktigheten av å styrke det sivile samfunn, utfordringer knyttet til over-byråkratisering av bistanden og viktigheten av samarbeid med religiøse aktører i utviklingsarbeidet.

(Se alle punktene nederst i saken).

En god begynnelse

Både Bø og Walmann opplevde møtet som godt og konstruktivt.

-Ulstein gav selvfølgelig ingen tydelige løfter der og da, men han var lyttende og interessert i hva vi hadde å si, og han gav uttrykk for at han var interessert i å ha en dialog om flere av disse punktene fremover, sier generalsekretær i Digni, Hjalmar Bø.

I tråd med regjeringsplatformen

– Han understrekte at regjeringsplattformen sier at fattigdomsbekjempelse er viktig og at det ikke skal være norske egeninteresser som er drivere, men at hjelpen skal komme de som trenger det mest til gode. Og det er noe Digni er opptatt av, fordi medlemsorganisasjonene og partnerne våre jobber nettopp blant de aller mest sårbare og fattige.

Brennende minister

Da Ulstein trådte inn i stillingen som utviklingsminister 19 januar i år, uttalte han til Bistandsaktuelt at utviklingsarbeidet er noe han brenner for og beskreiv det som et privilegium å skulle få bidra til å gjøre en forskjell:

«Dette handler om store og viktige spørsmål. For enkeltmennesker kan det bety forskjellen mellom liv og død, så det er enormt viktig at vi lykkes med utviklingsarbeidet», fortalte han da.

Ulstein er tydelig

Hjalmar Bø er glad for at den nye utviklingsministeren er så tydelig om sitt eget engasjement.

-Det var tydelig i møtet at dette er en utviklingsminister som personlig tenker at bistand er viktig og ønsker å hjelpe de mest sårbare og fattige gruppene. Man kan merke engasjementet, så det er veldig positivt, sier han.

-En annen ting vi merket er at Ulstein kjenner sivilsamfunnet. Han forstår viktigheten av det her i Norge og vet hva det har betydd for vår utvikling. Og han ser viktigheten av at Norge er med på å styrke dette rundt om i verden.

Her er de 6 punktene Digni presenterte for utviklingsminister Dag Inge Ulstein:

1. Styrking av sivilt samfunn

Over hele verden opplever sivilsamfunnsaktører at handlingsrommet innskrenkes og at demokratisk deltakelse og ytringsfrihet svekkes. I forbindelse med høringen til statsbudsjettet fremhevet Digni og flere andre organisasjoner dette anliggende.

Digni ønsker å utfordre Ulstein og regjeringen på en helhetlig strategi for styrking av sivilt samfunn. Norge bør markere seg i sterkere grad som sivilsamfunnets forkjempere internasjonalt. Dette er at av områdene hvor Norge kanskje kan ha reell innflytelse. De siste to hundre årene har sivilsamfunnet i Norge vært avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet i vårt eget land.

2. Risikodeling

Sivilt samfunn opplever en betydelig økning av risiko ved å motta offentlige midler til arbeidet internasjonalt. Organisasjonene arbeider ofte i områder hvor målgruppen er de aller fattigste og hvor det er høyere risiko av flere ulike grunner (politisk, geografisk, dårlig infrastruktur, mye korrupsjon, konflikter, terror). Å være tilstede i krevende kontekster er viktig for å kunne oppnå bærekraftsmålene og spesielt målet om at ingen utelates. I dag opplever vi at nulltoleranseprinsippet blir implementert på en måte overfor sivilsamfunnet hvor det er veldig liten vilje til risikodeling. Det er positivt at UD og NORAD har justert retningslinjene for håndtering av mistanke om økonomiske misligheter (av 15.01.2019) for å imøtekomme den uheldige praksisen med «dobbel» tilbakebetaling. Likevel er det behov for å se på hvordan dette prinsippet blir håndhevet og vurdere om en kan finne modeller for risikodeling når en ønsker å nå de fattigste og mest sårbare.

3. Overbyråkratisering av bistanden

Digni er opptatt av at bistandsmidlene skal forvaltes på en best mulig måte slik at de skaper endring og utvikling for de aller fattigste. Det er viktig at arbeidet gir resultater og at dette kan dokumenteres. Samtidig rapporterer medlemmene til Digni en økt slitasje på rapporteringskrav og høye kontrollbehov. Dette kan føre til at flere mindre sivilsamfunnsorganisasjoner ikke greier å håndtere offentlige midler, selv om disse har gode prosjekter og oppnår gode resultater. Det er viktig å finne en fornuftig balanse mellom tillit og kontroll innenfor bistandsbransjen for å sikre best mulig forvaltning, best mulig resultater og størst mulig endring og utvikling for de som trenger det mest. Dagens system er overbyråkratisk og kan diskvalifisere viktige endringsagenter. 

4. Reformen – Reform UD/NOR

Når det gjelder reformen som drøftes om hvordan bistanden skal organiseres håper vi at utviklingsministeren vil lande på en modell som sikrer gode stabile fagmiljøer. Digni er opptatt av god forvaltning på alle nivå og tenker at det kan være fornuftig å se på eksisterende strukturer. Våre medlemmer og partnere i sør er involvert i langsiktig bistand og det er viktig at den modellen som velges sikrer forutsigbarhet i bevilgninger og stabil faglig kompetanse.

I bred forstand er all utviklings- og bistandsarbeid politikk, men vi er opptatt av at ikke all bistand blir norsk utenrikspolitikk, ment å tjene norske egeninteresser. Digni er av den oppfatning av at faglighet, kontinuitet og uavhengighet best ivaretas gjennom et sterkt fagdirektorat.

5. Unntak for konsentrasjon

For Dignis medlemmer er vedtaket i Stortinget om at sivilt samfunn skal være unntatt konsentrasjon på land og tema veldig viktig. Dette videreføres i partnerlandsmeldingen, men det er viktig at dette prinsippet blir fremsnakket og at en ikke innfører et konsentrasjonsprinsipp gjennom øremerking av midler og ved å begrense tildelingen til sivilt samfunn.

6. Religion og Utvikling

Digni er med i nettverk for Religion og Utvikling og ser at dette er viktig i alle landene Digni arbeider. Vi har også god dialog med søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige på dette arbeidet for å utvikle materiell sammen.