MENY

750 000 mennesker berørt av Digni-prosjekter

Statistikk fra 2016 viser at 750 000 mennesker var direkte berørt og 5,8 millioner var indirekte berørt av prosjekter støttet av Digni i løpet av 2016.

Digni mottok nesten 168 millioner kroner i statlige midler i 2016. Det ble fordelt ut til 114 prosjekter drevet av våre 20 medlemsorganisasjoner og deres partnere. Arbeidet drives i 35 land, og 50% av midlene gikk til prosjekter i afrikanske land, 37 % til prosjekter i Asia, mens Latin-Amerika fikk 13%. Dette kommer frem i Dignis årsrapport, som nylig ble ferdigstilt. Årsrapporten inneholder historier om samfunnsendringer som har gitt mennesker et bedre liv, samt systematisk rapportering på ni hovedinnsatsområder for arbeidet. Les årsrapporten her.

Når målene sine

Det mest interessante i den ferske rapporten, er imidlertid en retrospektiv rapport som tar for seg resultater i årene 2013 til 2016. Denne viser at pengene vi mottar fra Norad strekker veldig langt. –Hele 750 000 mennesker var i kontakt med Dignis prosjekter i 2016, mens 5,8 millioner mennesker var indirekte berørt. Det er altså snakk om et betydelig nedslagsfelt som kan bety varige samfunnsendringer og at mennesker får hjelp til å komme seg ut av fattigdom og leve verdige liv. Digni jobber sammen med flere ulike typer sivilsamfunnsorganisasjoner, hvorav kirkene er den største aktøren. Kirkene i vårt nettverk har til sammen 15 millioner medlemmer.

Prosjektene som blir støttet av Digni må lage en baseline, altså en undersøkelse av situasjonen før prosjektet starter. Det er også viktig å sette tydelige mål for prosjektet. 77 % av prosjektene rapporterer at de har nådd målsettingene de satte seg, eller til og med overgått disse.

Sterke lokale organisasjoner

For å endre et samfunn, er det viktig å ha sterke sivilsamfunnsorganisasjoner som utfordrer makthaverne og taler saken til marginaliserte grupper. Vi vil at initiativene til gode utviklingsprosjekter skal komme fra lokalsamfunnet. – Slik sikrer vi at vi ikke kommer utenfra og overkjører lokale tradisjoner, samt bærekraft og varige resultater på grunn at et sterkt engasjement i samfunnet – selv når bistandspengene ikke kommer lenger. Styrking av sivilsamfunnet er derfor ett av våre hovedmål, og vi vil legge enda større vekt på det videre fremover. 100 000 personer fikk ledertrening, 40 000 har vært involvert i politisk påvirkningsarbeid og 680 000 mennesker har lært om menneskerettighetene gjennom Digni-støttede prosjekter de siste tre årene. I den samme perioden har 50 000 kvinner havnet i posisjoner der de er med på å ta politiske og/eller organisatoriske avgjørelser som et direkte resultat av Digni-støttede prosjekter.