Bistandssamarbeid til distriktene i Nepal

Joel Hafvenstein, daglig leder i United Mission to Nepal (UMN) besøkte Norge i slutten av januar og hadde flere møter med blant annet UD, Norad og Digni. Der fortalte han om det viktige arbeidet organisasjonen driver i Nepal, behovene til nepalske innbyggere og utfordringer de støter på.

UMN ble opprettet i 1954 som en samarbeidsorganisasjon mellom Nepal og et stort antall kristne organisasjoner fra nesten 20 land. UMN koordinerer bistandsarbeidet i Nepal, hvor ideelt ansatte og mange frivillige jobber sammen med omkring 40 lokale organisasjoner og nepalske innbyggere i marginaliserte områder av landet. Målet er å bygge partnerskap som skaper sunne lokalsamfunn hvor innbyggerne er myndiggjorte og kan leve gode liv. Et viktig fokus er å hjelpe de aller fattigste. Modellen til UMN er å arbeide helhetlig med mennesker i lokalsamfunnene.

UMN har gjennom årene jobbet bredt med å bygge opp lokal kapasitet på ulike samfunnsområder i distrikter over hele Nepal og er en av de store sivilsamfunnsaktørene i landet. UMN driver to sykehus, som også norske misjonsorganisasjoner har bidratt til å bygge opp. Organisasjonene som er med i UMN kommer fra Storbritannia, USA, Tyskland, Sverige, Norge og en rekke andre land. Fra Norge støtter Normisjon, Himalpartner og nå også Misjonsalliansen UMN.

Digni har over lengre tid bevilget bistandsmidler til misjonsorganisasjonenes prosjekter og har hatt et godt samarbeid med United Mission to Nepal. En av styrkene til UMN er nettopp at de samler kunnskap og engasjement på ulike områder og i ulike provinser av Nepal, og har hatt en koordinerende funksjon i arbeidet. Det har sikret erfaringsutveksling og har gjort at sivilsamfunnsaktørenes arbeid har blitt mer samordnet og har truffet bedre på behovene.

Norge var med i UMN fra begynnelsen av i 1954. Da støttet Norge prosjekter knyttet til å bygge ut vannkraft og industri. Disse prosjektene og andre virksomheter UMN har vært med og bygge opp, er i dag i hovedsak overført til nepalske organisasjoner og myndigheter, bortsett fra de to nevnte sykehusene.

UMN driver bistandsarbeid på en rekke områder:
– Utdanning
– Helse
– Bedre levekår
– Fredsbyggende arbeid
– Godt styresett
– Hjelpe jordskjelvofre

Et overordnet fokus for arbeidet som drives er å bistå de aller fattigste, helt i tråd med målsettingen i bærekraftmålene om at ingen skal etterlates. Likeså er UMN gjennomgående opptatt av å fremme likestilling og å bedre kvinners situasjon i landet. Det dreier seg om å ha like rettigheter i samfunnet som menn, men også å hindre at jenter og kvinner utsettes for vold og trafficking (menneskehandel).

For UMN er det viktig å bistå med å bygge opp og få i gang skoledrift i distriktene og sørge for at det blir gitt undervisning til flest mulig barn. De jobber også sammen med lokale partnere og myndigheter for styrke matproduksjonen og bygge opp lokalsamfunnene. Og etter det kraftige jordskjelvet i 2015 har UMN vært opptatt av å bidra til å sette opp bygninger som er mer solide og som kan tåle jordskjelv.

UMN fremover
UMN har i dag en generell avtale med nepalske myndigheter og en avtale med sosial- og velferdsmyndighetene. Begge avtaler fornyes hvert femte år. Disse avtalene avgjør hvordan UMN kan arbeide. Nå er Nepal inne i en større desentraliseringsprosess, noe som gir enkelte utfordringer for UMN og bistandsorganisasjonene som er inne i landet. Det viktigste bidraget til UMN er å dra til mer avsidesliggende områder hvor få eller ingen andre organisasjoner arbeider. Derfor er det viktig at å videreformidle historiene om hva som skal til for å hjelpe mennesker i Nepal, og å jobbe videre for å hente inn midler til å gjennomføre prosjektene.