Blir ny styreleder i Digni

Det ble avgjort da Dignis representantskap avgav sine stemmer under et møte på Anker Hotel i Oslo, torsdag 25. april.  

Dietrich jobber i dag som professor ved VID vitenskapelige høgskole, hvor hun er tilknyttet fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Hun er utdannet teolog, både fra Tyskland og Norge, og har bred erfaring fra lederstillinger og verv innenfor kirke- og organisasjonssektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

«Vi har prioritert kandidater som styrker den akademiske kompetansen i styret, og som gir viktig erfaring med, og kompetanse på skjæringspunktet mellom bistand og næringsliv. Samtidig har forståelsen av Dignis identitet og egenart, og den bistandskonteksten vi arbeider innenfor, vært viktig å sørge for», heter det i innstillingen fra Valgkomiteen.

Dietrich er valgt som styreleder for en treårsperiode. Oppgavene som venter henne og resten av styret innebærer blant annet strategisk arbeid, implementering av handlingsplaner og posisjonering av Digni for fremtiden.

«Diakoni er evangeliet i handling, og binder sammen kirkens vitnesbyrd og dens tjeneste i verden og for menneskene. Kirkene har en helt særegen bærekraft i mange land og lokalsamfunn, og et spesielt ansvar for å ivareta hele mennesket, skriver Dietrich i sin uttalelse til valgkomiteen.

«Samarbeidet mellom norske organisasjoner tilknyttet Digni, Norad og kirker og organisasjoner i Sør muliggjør et arbeid som jeg har tro på, med høy bistandsfaglig kvalitet, forankring hos lokale aktører og dermed binder sammen bistand, misjon og diakoni på en forbilledlig måte. Det ønsker jeg å bidra til, og håper at min internasjonale og økumeniske erfaring, god kjennskap til mange kirker i Sør og i Norge, faglige tyngde og ledelseserfaring kan bidra til å lede og videreutvikle Dignis gode arbeid.

I tillegg mener jeg at den økende interessen for tros- og livssynsaktørenes rolle i internasjonal bistand og styrkingen av sivilsamfunn i arbeidet med FNs bærekraftsmål gir et godt grunnlag for at Dignis arbeid, også i fremtiden. Dette arbeidet vil jeg gjerne bidra til»